Hộ Niệm/Cầu Siêu Và Xây Dựng Chốn "Già Lam Trần Cảnh"--Diana Zen

Thursday, July 8, 20211:32 AM(View: 8178)
Hộ Niệm/Cầu Siêu Và Xây Dựng Chốn "Già Lam Trần Cảnh"--Diana Zen

Hộ Niệm/Cầu Siêu Và Xây Dựng Chốn "Già Lam Trần Cảnh"

Khi ngũ "hành" không còn lưu chuyển nữa , hơi thở một hô một hấp không còn tương thông với trời đất, một động một tịnh không còn tương hợp với đất trời nữa gọi là không còn Sự Sống. 

Hộ-Niệm-Cầu-Siêu-1-ZenMoon
"Hộ niệm cầu siêu là điều cần thiết cho Thần thức"


Thân tứ đại từ từ tan rã, nó hợp lại không phải ta mà tan đi cũng không phải ta. Dĩ nhiên việc hộ niệm cầu siêu không phải là cho cái thân xác vật chất đang tan rã, hoặc cho Hũ Tro tàn.

Hộ-Niệm-Cầu-Siêu-1-ZenMoon--
"Tâm trần Vô Minh đang ở thời điểm chuyển tiếp khi "Hồn" đang lìa khỏi xác thân tứ đại
để rồi tiếp tục theo duyên nghiệp vần xoay trong vòng sinh tử."

 

Hộ niệm cầu siêu là điều cần thiết cho Thần thức (Tâm trần Vô Minh) đang ở thời điểm chuyển tiếp khi "Hồn" đang lìa khỏi xác thân tứ đại để rồi tiếp tục theo duyên nghiệp vần xoay trong vòng sinh tử. Nhờ việc làm Hộ niệm cầu siêu đó hạt giống Phật sẽ được gieo trồng cho hương linh, đến khi đủ Phước duyên, trong một kiếp đời nào đó, hạt giống sẽ nẩy mầm rồi cây Bồ Đề  ngày càng lớn mạnh, Vô minh diệt rồi thì hành cũng diệt, không còn phải chịu sinh tử  ở trong cõi nhân quả này nữa, không còn mê mẩn vô minh mãi trong cõi Thiên đường/Địa ngục nữa.

Hộ-Niệm-Cầu-Siêu-2-ZenMoon
"Nương bóng Phật, sớm tối nghe câu kinh tiếng kệ, nhờ đó Hạt giống Bồ Đề không bị thui chột"

 

Trong cõi Âm Dương, Người  là Quỷ chưa chết, Quỷ là Người chết rồi, cứ thế mà sinh sinh hoá hoá ,chín ngả chúng sinh trong một thân đầy đủ, người mê theo tập khí mà tạo nghiệp rồi lại theo giòng biến chuyển của nhân duyên mà thọ báo. Còn việc cúng lễ và để tro cốt ở chùa cũng mang một ý niệm từ bi đặc biệt với hương linh người quá cố, còn vương vấn trần cảnh chưa siêu thoát được, sẽ được nương bóng Phật, sớm tối nghe câu kinh tiếng kệ, nhờ đó Hạt giống Bồ Đề không bị thui chột và rồi hiểu ra, họ sẽ chuyển kiếp, sinh trở lại theo duyên nghiệp, đón nhận những quả ngọt quả đắng của chính họ tạo tác. Hộ-Niệm-Cầu-Siêu-3-ZenMoon
"Hương linh sẽ chuyển kiếp, sinh trở lại theo duyên nghiệp,
đón nhận những quả ngọt quả đắng
của chính họ tạo tác."

 
Những vị phát tâm hộ niệm và các vị tu sĩ tâm thành lo việc cầu siêu cho các Hương Linh, gieo trồng những ruộng Phước với Tâm Từ Bi, cho người và cũng là cho chính mình, vì một lời vào tai, nhớ nghĩ thật kỹ, sẽ làm hạt giống đạo quả bồ đề muôn kiếp không dứt. Đối với những người còn chưa liễu nhân quả, đang mê lầm nhân quả, hãy cầu nguyện cho họ phát tâm thắp được ngọn đèn trí tuệ trong thời mạt pháp tranh tối tranh sáng này. Ngọn đèn Trí tuệ sẽ mồi qua trăm ngàn ngọn đèn, nhà nhà sáng tỏ , chính là "Chong đèn"  sáng mãi.

Hộ-Niệm-Cầu-Siêu-6-ZenMoon
"Hãy cầu nguyện cho họ phát tâm thắp được ngọn đèn trí tuệ."

   
Còn với các vị ở nhà hay ở chùa, có tâm quý hoá, cùng nhau phát nguyện xây dựng ngôi Chùa , để mọi người có nơi hội họp lễ Phật, nghe kinh,  ít nữa được hiểu Nghĩa của kinh sách sau rồi đủ nhân duyên sẽ Liễu được Ý Phật. Những người phát tâm xây dựng chốn "Già Lam Trần Cảnh" rồi cũng theo duyên nghiệp sinh lão bệnh tử, mất thân thọ thân, nhưng họ đã gieo nhân lành rồi sẽ hái được nhiều quả ngọt họ đã gieo trồng trong ruộng Phước, Chỉ còn Ngôi Chùa vẫn ở lại, của thập phương và cho thập phương.

Hộ-Niệm-Cầu-Siêu-5-ZenMoon
"Phát tâm xây dựng chốn Già Lam Trần Cảnh
rồi sẽ hái được nhiều quả ngọt đã gieo trồng trong ruộng Phước."

   
Thấu rõ Nhân quả, hiểu được Tứ Thánh đế , sống được với Bát Chánh Đạo, biết được lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, là những nhân duyên quyền giáo ban đầu, để bước vào Phật Đạo.
                                      
                  "Vô dư là Ta,
                    Đạo đâu còn thấy
                    Đốn ngộ dó là
                    Minh Châu Ma-Ni.”
                                   Diana Zen, Zen Moon

Zen Moon. ZenMoon.org. Copyright and Trademark Diana Zen 
 Zen Moon

 26 Tháng 11, 2015
                                                             

Send comment
Your Name
Your email address
Friday, April 15, 2022(View: 10616)
Living in Zen is living with the objective clarity of the Original No-Mind. We live with the Inner Light, at full illumination, and harmoniously respond to the outer circumstances with an all embracing universal altruism.
Tuesday, October 19, 2021(View: 7218)
Our lifetime is precious and finite, we must embrace the murmur inside ourselves and embarks on the discovery for knowledge to return to our Timeless Inner Peace.
Friday, July 9, 2021(View: 10379)
As manas metamorphose from the self-limiting ego-mind consciousness to the original universal limitless No-Mind consciousness, one is liberated by accurate insight.
Thursday, March 18, 2021(View: 9101)
All materialization in the natural world are the manifestation and derivation of the inherent duality of the physical universe. Duality is the subjective state of mind, while the mind conscious assess the input from the world from an egocentric viewpoint.
Monday, January 18, 2021(View: 9870)
Living with the Original No-Mind, our thought flow seamlessly without blockage and interruption. Within the thought flow, the mind does not become emotionally affixed to any one arising thought to hinder the objectivity of awareness. We exist at the enduring Zen state of meditation…the state of Timeless Inner Peace.
Friday, November 27, 2020(View: 10605)
Existing as a human is fundamental, since it allows one to put The Teaching into practical application first hand and be at Nirvana in the present.
Monday, September 28, 2020(View: 8463)
Our perceptions are perpetually influenced by our past. As we navigate through life using our senses and subjectively interpret the sensory information, our impressions are never truly accurate.
Monday, May 4, 2020(View: 9986)
There is only one actuality...one true Reality. Yet, we all see that absolute Reality differently. We each see our life reality through our own color-tinted lenses and filtered, distilled, and refined by our past experiences and bias.
Sunday, August 18, 2019(View: 7884)
"Enlightenment is a absolute and unchanging state of being and awareness. One is either Enlightened or one is not Enlightened. There is nothing in between...no gray areas...no confusions."