Vào Nhà Không--Diana Zen

Thursday, December 27, 201812:01 AM(View: 4960)
Vào Nhà Không--Diana Zen
Vào Nhà Không
Vao-Nha-Khong-Zen-Moon
Chiều vàng thu nhạt nắng 
Tiếng chuông chùa vang vọng ngân nga  
Mây tan trời tỏ rạng 


Zen Moon. ZenMoon.org. Copyright and Trademark Diana Zen  
 Zen Moon 
 Tháng 12, 2015

Cửa Không/ Phật Am đến ở, phỉ chí Thiền tử.--Diana Zen, Zen Moon


Vào Nhà Không - Created with Haiku Deck, presentation software that inspires
Send comment
Your Name
Your email address
Monday, September 8, 2014(View: 9131)
My personal reflection on the Karmic life cycle.